vul een beschrijving in

Disclaimer

Het gebruik van deze website of de websites van met Anima Care verbonden ondernemingen (hierna de “Anima Care website”) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u de Anima Care website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Anima Care website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Anima Care website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Anima Care website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Doel van de website
De Anima Care website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van de Anima Care groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Hyperlinks
Indien links met andere sites worden tot stand gebracht, is Anima Care niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze andere websites. Anima Care heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Al wie gebruik maakt van deze zoekengines of links dient er zich bewust van te zijn dat Internet informatie kan bevatten die onwettig, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Anima Care geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op eventueel onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via Internet wordt verspreid; Anima Care kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op de website.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Anima Care, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Anima Care website leiden.

Intellectuele rechten
Anima Care is de eigenaar van de inhoud van de Anima Care website en van de teksten, merken, logo’s, tekeningen en afbeeldingen die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Anima Care. De toelating om op de Anima Care website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

Aansprakelijkheid
De Anima Care website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Anima Care geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Anima Care website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Anima Care kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Anima Care website weigeren. Anima Care kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit :

  • het gebruik van de Anima Care website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot alle verliezen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur;
  • de toegangsweigering tot de Anima Care website;
  • de onmogelijkheid om de Anima Care website te gebruiken.

Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Anima Care strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Anima Care beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.


Privacy
Persoonlijke informatie, zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mail adres en telefoonnummer worden uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. Anima Care bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Anima Care zal met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Geschillen
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de Anima Care website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.